Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor de eenmanszaak Persoons, Eline met de commerciële naam Studio Plan., met maatschappelijke zetel te Brugstraat 16 bus 1R, 2960 Brecht, België en ondernemingsnummer BE0795.500.562.

Contactgegevens
studio.plan@outlook.com
Eline Persoons: +32 479 60 90 01

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media, via offerte of via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij leveren: Studio Plan., en die de Klant afneemt. 
 3. Dienstverlener: de eenmanszaak Persoons, Eline ofwel Studio Plan. 
 4. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 
 5. Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 6. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 7. Klant: de consument(en) of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 8. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als klant, en wij, als dienstverlener. 
 9. Producten: de formules en diensten die via de website of via mail aangekocht kunnen worden. 
 10. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 11. Website: www.studioplan.be

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als dienstverlener onze diensten aan jou, als klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, formules, overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.
2.2. Jij, als klant, erkent deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van een offerte of het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen worden aanzien als het erkennen van deze voorwaarden.
2.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.4. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

3. Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail of offerte (na een kennismakend gesprek). De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
3.2. Wij, als dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Onze offertes hebben, indien anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 2 weken. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als klant, het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. Indien jij, als klant, de opdracht wijzigt na het aanvaarden van de offerte, zullen wij, als dienstverlener, een nieuwe offerte opmaken met aangepaste prijs.
3.3. Wij, als dienstverlener, kunnen niet aan het aanbod worden gehouden indien jij, als klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als klant-consument, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht indien dit van toepassing zou zijn. Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, als dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.
3.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6. Indien jij, als klant, de offerte wilt goedkeuren, dient deze ondertekend doorgestuurd te worden naar studio.plan@outlook.com. De reservatie van de datum is pas definitief bij het storten van de eerste voorschotfactuur.

4. Bepalingen specifiek van toepassing op de trajecten

4.1. Wij, als dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en formules aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van ons, als dienstverlener, bestaan uit het plannen, coördineren, decoreren en het geven van advies met betrekking tot huwelijken en evenementen in de breedste zin van het woord. Wanneer jij, als klant, toestemt met een bepaalde formule en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door jou, als klant, zal jij, als klant, toch tot volledige betaling moeten overgaan.
4.2. Wij, als dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als klant beoogde. Het beoogde resultaat is tevens afhankelijk van externe factoren en/of partijen.
4.3. Wij, als dienstverlener, kunnen hun werk maar naar behoren uitoefenen wanneer jij, als klant, alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens een kennismakingsgesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. Jij, als klant, staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wij, als dienstverlener, zullen uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
4.4. Wanneer jij, als klant, niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van jou, als klant.
4.5. Wij, als dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als klant zijn verstrekt.
4.6. Indien jij, als klant, niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat jij, als klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan ons, als dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verlies jij, als klant, de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend.

5. Vergoedingen

5.1. Algemeen
Wij, als dienstverlener, werken met richtprijzen die vermeld staan op de website (inclusief BTW). De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. De effectieve prijzen staan steeds vermeld op de offerte van ons, als dienstverlener. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van de prijzen voor diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers), transport- en vervoerskosten, huren van materialen en extra personeel. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als klant.

5.2. Facturatie en betaling
5.2.1. Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen jou, als klant, en wij, als dienstverlener en ben jij, als klant, verplicht om het werk van ons, als dienstverlener, volgens afspraak te vergoeden.
5.2.2. Bij het sluiten van de overeenkomst verbind jij, als klant, je ertoe om een niet-terugbetaalbaar voorschot te betalen ten belope van 50% van het totaalbedrag van de offerte. Dit bedrag dient te worden betaald binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. Jij, als klant, verbindt je ertoe 6 maanden voor het evenement een tweede voorschotfactuur te betalen ten belope van 25% van het totaalbedrag van de offerte. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan. Binnen de 14 dagen na het evenement ontvang jij, als klant een derde en tevens laatste factuur voor de resterende 25%. Daarnaast bevat deze factuur eventuele vervoerskosten en andere varia. Ook deze factuur dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.
5.2.3. Jij, als klant, krijgt geen bevestigingsmail na betaling.
5.2.4. Bij gebreke van betaling op de overeengekomen tijdstippen sturen wij, als dienstverlener, een herinnering. Jij, als klant, betaalt €15 herinneringskosten (exclusief BTW).
5.2.5. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de bij deze herinnering gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 200,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.
5.2.6. Wij, als dienstverlener, zijn niet verplicht om bij een samengestelde prijsopgave, een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.2.7. Wanneer jij, als klant, ervoor opteert om de gekozen formule te annuleren, heb jij, als klant, geen enkel recht op enige terugbetaling.
5.2.8. Wij, als dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij, als dienstverlener, kunnen maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als klant, aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.
5.2.9. Coaching/adviesgesprekken: wij, als dienstverlener, dienen het verschuldigde bedrag ontvangen te hebben de dag voor het geplande gesprek. Indien niet, wordt het gesprek geannuleerd en verplaatst naar een later tijdstip. Terugbetaling van gestorte bedragen is niet mogelijk.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Wij, als dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, bieden wij, als dienstverlener,, volgende diensten aan:
* Wedding- en eventplanning
* Wedding- en eventstyling
* Advies gesprekken
* Luxe picknick ervaring
* Styled shoots
6.2. Jij, als klant, bent verplicht zich als een goede huisvader te gedragen en goed zorg te dragen voor de gehuurde goederen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Algemeen
7.1.1. Wij, als dienstverlener, zullen zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als klant, erkent dat wij, als dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De dienstverlening is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering of het factuurbedrag, naargelang welk bedrag lager is.
7.1.2. Wij, als dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. Zo zullen wij, als dienstverlener, bijvoorbeeld instaan voor de boeking in haar naam van bepaalde externe diensten wanneer dit nuttig is met het oog op onze dienstverlening en de voordeligheid daarvan, waardoor de facturatie hiervoor in eerste instantie aan ons gebeurt en jij, als klant, de gefactureerde bedragen op hun beurt aan ons, als dienstverlener, zal moeten betalen.
7.1.3. Wij, als dienstverlener, zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van jou, als klant, kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat jij, als klant, aan ons, als dienstverlener, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij, als dienstverlener, voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
7.1.4. Wij, als dienstverlener, zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, als klant, en/of schade wegens door jou, als klant, gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. Voorgaande is uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout. Indien het om een dienst B2C gaat, is het voorgaande nog uitgezonderd schade ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde, de opzettelijke fout van een aangestelde en lichamelijke schade.
7.1.5. Jij, als klant, vrijwaart ons, als dienstverlener voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat jij, als klant aan ons, als dienstverlener, onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, tenzij jij, als klant, aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die jou is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. In geval van schade aan onze eigendom zal dit verhaald worden op jouw burgerlijke aansprakelijkheid.
7.1.6. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van jou, als klant. Als geadresseerde heb jij, als klant, tot taak de laatste vervoerder slechts kwijting te geven na verificatie dat de goederen in goede staat worden afgeleverd.
7.1.7. Wij, als dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor de prestatie of het materiaal van externe leveranciers. Wij, als dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden. Wij, als dienstverlener, zijn evenmin verantwoordelijk voor afval dat niet afkomstig is van de materialen/de diensten die door ons werden verstrekt.
7.1.8. Extern materiaal moet door jou, als klant, in dezelfde staat terug afgeleverd worden als waarin dit door ons, als dienstverlener, werd aangeleverd. Elke schade of verdwijning zal doorgerekend worden aan jou, als klant, en dit volgens een redelijke vergoeding.
7.1.9 Wij, als dienstverlener, begeleiden jou, als klant, en staat hem/haar bij met advies. Wij, als dienstverlener, kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die jij, als klant, zelf maakt tijdens het traject.

7.2. Overmacht
7.2.1. Wij, als dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Jij, als klant, wordt zo spoedig mogelijk, schriftelijk, door ons op de hoogte gesteld van de overmacht. Een voorschot op materialen kan reeds worden gefactureerd, afhankelijk of onze leveranciers dit vragen.
7.2.2. Indien wij, als dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht een verplichting van ons uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk zijn nagekomen, ben jij, als klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.
7.2.3. Indien er een evenement wordt georganiseerd in tijden van tijdelijke beperkingen van hogerhand, moet het evenement voldoen aan de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid. Hierbij behouden wij, als dienstverlener, het recht om een meerkost aan te rekenen voor extra manuren/ materialen.

7.3. Relaties met derden
Voor zover wij, als dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

7.4. Contractuele tekortkomingen
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als dienstverlener, te wijten zou zijn kan u ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger is dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.5. Website
7.5.1. Wij, als dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen. Wij, als dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.
7.5.2. Wij, als dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website. Wij, als dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. Wij, als dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

8. Intellectuele eigendomsrecht

8.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jij, als klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van ons, als dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
8.2. Wij, als dienstverlener, verlenen aan jou, als klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.
8.3. Het is jou, als klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Het is jou, als klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.
8.4 Wij, als dienstverlener, behouden het recht om jouw foto’s, mits toestemming van jou en de fotograaf, te gebruiken voor commerciële doeleinden (blogpost, gebruik op website en social media, print, …).

9. Gegevensverwerking

9.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als klant, zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform onze, als dienstverlener, privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.
9.2. Daarnaast moet wij, als dienstverlener, voor het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.
9.3. In het kader van de diensten die wij, als dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als klant, naar behoren uit te voeren.

10. Wijzigingen en annulatie

10.1. Wijzigingen aan de overeenkomst
10.1.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
10.1.2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zullen wij, als dienstverlener, jou, als klant, hierover van tevoren inlichten.
10.1.3. Bovendien mogen wij, als dienstverlener het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate werd onderschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet aan ons toerekenbaar is, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Wij, als dienstverlener, zullen jou, als klant, in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wij, als dienstverlener, zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

10.2. Annulering van de overeenkomst
10.2.1. Wij, als dienstverlener, behouden het recht om een overeenkomst te beëindigen of te weigeren indien de inhoud de belangen of goede naam van onze onderneming kan schaden.
10.2.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, zijn wij, als dienstverlener, gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.2.3. Indien de overeenkomst door ons, als dienstverlener, wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons, als dienstverlener, op jou, als klant, onmiddellijk opeisbaar.
10.2.4. Indien jij, als klant, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die wij, als dienstverlener, reeds gemaakt hebben geheel door jou, als klant, worden vergoed. Daarboven ben jij, als klant, ook in elk geval een vergoeding verschuldigd voor het deel van de reeds uitgevoerde dienst in verhouding tot de prijs van de volledige dienst. Dit zal minimaal het bedrag van de betaalde voorschotfacturen inhouden, dewelke immers niet worden terugbetaald. Daarboven zal jij, als klant, een schadevergoeding verschuldigd zijn voor de annulatie in functie van de gederfde winst. Wij, als dienstverlener, hebben het discretionaire recht om de omvang hiervan vast te stellen.
10.2.5. Indien de overeenkomst tussentijds door ons wordt opgezegd, zullen wij, als dienstverlener, in overleg met jou, als klant, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan jou, als klant, toerekenbaar zijn.
10.2.6. In geval dat wij, als dienstverlener, wegens overmacht niet aanwezig kan zijn op de huwelijksdag of het (privé)evenement, zijn alle reeds gemaakte betalingen niet terugvorderbaar. Wij, als dienstverlener, zullen er alles aan doen om een gepaste vervanging te vinden voor de gevraagde service.
​Wat verstaan we onder overmacht:​​
* (ernstige) ziekte, hospitalisatie van de dienstverlener of diens partner.
* Overlijden van de dienstverlener, diens partner of een familielid in eerste graad.
* Oorlogssituatie, natuurrampen en pandemie.
10.2.7. In geval dat jij, als klant, de overeenkomst vroegtijdig beëindigd wegens overmacht dien jij, als klant geen resterende bedragen meer te betalen. Facturen die reeds opgesteld waren en verzonden waren dienen nog wel betaald te worden door jou, als klant. ​
10.2.8. Annulatie omwille van het beëindigen van de relatie van jou, als klant wordt niet beschouwd als een geldige reden om het contract te ontbinden. Indien dit gebeurd moet het volledige bedrag, zoals in de overeenkomst staat vermeld en alle extra kosten, betaald worden.
10.2.9. In geval van een annulatie zonder enige vorm van overmacht, heb jij, als klant, geen recht op een terugbetaling. Jij, als klant, bent verplicht om het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen aan ons, als dienstverlener.
10.2.10. Bij een annulering dien jij, als klant, ons, als dienstverlener, zo snel mogelijk in te lichten. Dit kan telefonisch of via mail.
10.2.11. Coaching/adviesgesprekken: van jou, als klant, wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit wegens omstandigheden niet lukken, dien jij, als klant, uiterlijk 24 uur voor de afspraak ons, als dienstverlener, te verwittigen. Dit kan via mail of online via de link van de bevestigingsmail. Bij laattijdig verwittigen zal 50% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Bij niet komen opdagen zonder verwittigen (no show) zal 100% van het verschuldigde bedrag worden aangerekend. Jij, als klant, kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst. Indien wij, als dienstverlener, door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het gesprek, zal deze jou, als klant contacteren via mail en de afspraak verplaatsen naar een later tijdstip.
10.2.12. Styled shoots: van jou, als klant, wordt verwacht dat deze zich op het afgesproken uur op de afgesproken plaats bevindt. Mocht dit wegens omstandigheden niet lukken, gelden de volgende regels. Annuleren één week voor datum annuleert, zijn wij, als dienstverlener, genoodzaakt 50% van de deelnamekost in rekening te brengen. Annuleer je 6 dagen of minder op voorhand, zullen wij, als dienstverlener, 100% van het bedrag aanrekenen.

11. Algemeen

11.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
11.2. Jij, als klant, erkent dat wij, als dienstverlener, bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: wins, fails, foto’s, …) kan delen op haar sociale media kanalen. Jij, als klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat wij, als dienstverlener, bepaalde informatie niet openbaar maakt.
11.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.
11.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van ons, als dienstverlener, gelegen is.

12. Geheimhouding

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake klanten en vroegere of potentiële klanten, contractuele voorwaarden, enz… tenzij:
* Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen,
* Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen zijn uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
* Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
* Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.
Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.
12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden kan beperken.

13. Betwistingen

13.1. Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voldoende gemotiveerd kenbaar maken aan ons, als dienstverlener, via mail. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij, als dienstverlener, in staat zijn om zo adequaat mogelijk te reageren. Iedere klacht die kenbaar wordt gemaakt na deze 7 dagen is ongeldig.
13.2. Jij, als klant, kan er ook steeds voor kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via volgende link:
https://consumentenombudsdienst.be/nl.
13.3. Betwistingen geeft jou, als klant, niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Versie 2 – opgemaakt op 20 juli 2023